The Everys Allmänna Prenumerationsvillkor

Information om The Every

Dessa allmänna villkor (“Villkoren”) gäller för alla prenumerationsbeställningar kunder (“Du”) gör hos The Every AB (org.nr 559310-6189) (“The Every”, “vi”, “vår” eller “oss”) på the-every.com.

Kontaktuppgifter

Du kan alltid kontakta oss via e-post till help@the-every.com eller via sociala medier (@theeveryofficial). (“Kontaktinformation”).

Definitioner

 • “Hemsidan” avser The Everys hemsida https://the-every.com.
 • “Funktioner” avser Hemsidan, ditt Konto, din Prenumeration och Produkterna tillsammans.

 • “Konto” avser det konto du registrerar och skapar via Hemsidan.
 • “Kontaktuppgifter” avser uppgifterna angivna ovan.
 • “Integritetspolicy” avser vår Integritetspolicy (https://the-every.com/privacy-policy-2/) som beskriver hur vi behandlar personuppgifter.
 • “Produkter” avser de produkter som beskrivs under avsnittet “Produkter” nedan och som vi tillgängliggör via Hemsidan, tillsammans med tillhörande utrustning, tjänster och information som vi tillhandahåller till dig.

 • “Prenumeration” avser prenumerationstjänsten tillgänglig på Hemsidan.

Godkännande av Villkoren

Genom att beställa Produkter och/eller registrera en Prenumeration bekräftar du att du har läst, förstått och godkänner Villkoren. Om du inte godkänner Villkoren, kan du inte skapa ett Konto eller Prenumeration och du kan inte beställa Produkter. Avtalet blir bindande när betalningen av din beställning är genomförd.

Ändring av Villkoren

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra Villkoren. Vi kommer att meddela dig via e-post om sådana ändringar som inte är obetydliga och vilka kommer att påverka dig. Vi kommer då att informera dig om att det är viktigt att invända om du inte godkänner ändringarna. Om vi inte får en sådan invändning inom trettio (30) kalenderdagar efter det att ändringarna meddelas kommer vi att anta att du godkänner dem. Vi kommer också anta att du godkänner ändringarna i de fall du ingår ett avtal med oss, genom att exempelvis fortsätta beställa Produkter, efter att de nya villkoren har börjat gälla. Den senaste versionen av Villkoren kommer att finnas tillgänglig på Hemsidan.

Kunder

Vi erbjuder våra Produkter till konsumenter (såsom definierat under nationell lagstiftning).

Du får inte köpa Produkterna eller använda Funktionerna om du är under arton (18) år, om det inte har godkänts av din vårdnadshavare.

Du kan endast beställa prenumeration till en leveransadress i de länder som uppges på Hemsidan.

Vi förbehåller oss rätten att avstå från att ingå i avtal med dig utan att ange skälen bakom beslutet.

Produkter

Vårt huvudsakliga produkterbjudande är hårvårdsprodukter och kompletterande accessoarer (“Produkter”, enskilda “Produkt”), tillgängliga för engångsleveranser och på prenumeration i enlighet med villkoren för Prenumerationstjänsten. Mer detaljerad information om våra Produkter finns att hitta på Hemsidan.

Allt innehåll på Hemsidan är avsedda för privata kunskaps- eller informationsbehov. Beskrivningar av ingredienser, hållbarhet, och andra bestämmelser anges på Hemsidan.

Alla Produkter måste användas i enlighet med de instruktioner, försiktighetsåtgärder och riktlinjer som anges på Hemsidan. Det är ditt ansvar att se till att Produkten inte innehåller ämnen som du är allergisk mot.

Alla Produkter på Hemsidan, inklusive alla prover som vi tillhandahåller, är endast avsedda för personligt bruk. Om inget annat anges förbehåller vi oss rätten att byta ut, upphöra med eller ändra alla Produkter som vi erbjuder till försäljning utan föregående meddelande till dig som kund.

Skapa ett konto

För att få tillgång till Produkterna behöver du skapa ett Konto. Ett Konto skapas automatiskt när du beställer Produkter för första gången (via prenumerationstjänsten), och kan också skapas utan att registrera en Prenumeration. Det är inte tillåtet att överlåta Kontot till andra och du får endast registrera ett (1) Konto.

Beskrivning av prenumeration

När du beställer en prenumeration ingår du i ett prenumerationsavtal för Produkter tillhandahållna av The Every. Prenumerationen erbjuds med olika leveransfrekvenser. De prenumerationsalternativ som finns tillgängliga på hemsidan kan komma att ändras från en tid till en annan. Din prenumerationsfrekvens eller kommande leveransdatum kan när som helst ändras från ditt konto.

Du kan ändra din prenumerationsmodell och/eller avsluta prenumerationen genom att göra justeringar i ditt konto eller genom att kontakta oss via vår Kontaktinformation. Eventuella ändringar måste göras minst 48 timmar innan nästa beställning av Produkter behandlas. Om Prenumerationen inte har sagts upp eller ändrats i tid förnyas det automatiskt.

Produkter beställs i enlighet med instruktionerna på Hemsidan.

Vi bekräftar din beställning när vi skickar ett e-postmeddelande till dig, vilket innebär att vi har accepterat din beställning och att ett avtal kommer att upprättas mellan dig och oss. Om vi inte kan bekräfta din beställning kommer vi att informera dig om detta skriftligen och kommer inte att debitera dig något. Du kan återkalla din beställning tills den har bekräftats, och du har rätt att få tillbaka alla betalningar som gjorts till oss på grund av en sådan återkallad beställning.

Leverans av produkterna

Att Produkter finns på Hemsidan vid en viss tidpunkt innebär inte att dessa Produkter kommer att vara tillgängliga vid varje tidpunkt. Ungefärlig leveranstid finns att hitta på Hemsidan. Under perioder med extra stor belastning på vår distributionskedja kan leveransen ta längre tid. Under beställningsprocessen meddelar vi dig när din beställning har mottagits och när Produkterna har skickats, inklusive eventuella varor eller digitalt innehåll som hör till dem. The Every är ansvarig för produkten tills att du som kund fysiskt har mottagit produkten. Vidare information om automatiserade beställningar av abonnemang finns i ditt konto.

Leverans sker genom en av The Every utvald posttjänst.

Vissa fraktalternativ kan innebära en fraktkostnad som i sådana fall tydligt anges vid beställning. Den förväntade leveranstiden anges under beställningsprocessen.

Vi har rätt att debitera dig för kostnader som uppstår om du inte hämtar dina beställda produkter i tid från uthämtningsstället efter transport av produkterna.

Om en produkt är slut i lager förbehåller vi oss rätten att inte leverera produkten inom den angivna leveranstiden eller att annullera beställningen. Om du redan har beställt den Produkt som är slut i lager kommer vi att erbjuda dig en återbetalning.

Dina skyldigheter

När du använder Funktionerna måste du alltid följa gällande lagstiftning, förordningar och myndighetsföreskrifter. Framför allt får du inte använda Hemsidan på annat sätt än genom de gränssnitt som tillhandahålls av oss och som uttryckligen tillåts enligt Villkoren. Du får inte använda Funktionerna på något sätt som strider mot våra, eller någon tredje parts, rättigheter eller intressen. Du åtar dig att följa samtliga instruktioner och rekommendationer som du från tid till annan får av oss.

Du samtycker till att vara ansvarig för alla aktiviteter som sker på ditt Konto.

Inloggningsuppgifter till ditt Konto ska alltid förvaras säkert och det är förbjudet att dela information om ditt Konto med någon tredje part. Om du misstänker att ditt Konto eller dina inloggningsuppgifter används av en tredje part ska du kontakta oss omedelbart genom Kontaktuppgifterna.

Om du tillhandahåller inkorrekt, felaktig, inaktuell eller ofullständig information när du skapar ditt Konto har vi rätt att avslå eller ändra din beställning samt att stänga ned ditt Konto. Detta gäller även om du inte följer dessa Villkor (t.ex. om du inte betalar för Produkter i tid) eller andra tvingande regler. Skulle en sådan händelse inträffa kommer vi att kontakta dig och begära att du upphör att bryta mot dessa Villkor.

Pris och betalning

Du ska betala alla tillämpliga avgifter som anges på Hemsidan för de Produkter du beställt. Priserna för Produkterna anges på Hemsidan och inkluderar uttryckligt angivna leveranskostnader, mervärdesskatt eller andra avgifter och skatter (när det är tillämpligt). Priset för Produkterna är det som indikeras på ordersidorna när du lägger din order.

Vi har rätt att ändra priserna för Produkterna och i dessa fall gäller priserna som anges på Hemsidan. För beställningar som görs innan prisändringen gäller de priser som anges i orderbekräftelsen för den specifika ordern. Genom att fortsätta beställa Produkter efter att prisändringen träder i kraft är du bunden av de nya priserna.

Betalningsuppgifter

Du kan betala för Produkter genom de betalningsalternativ som erbjuds på Hemsidan vid tidpunkten för din beställning.

Beroende på vilken leverantör som används för din betalning gäller den tredjepartsleverantörens villkor. Du kan bli ombedd att identifiera dig och en kreditupplysning kan begäras av tredjepartsleverantören. Vi har ingen tillgång till betalningsuppgifter och lagrar inte heller någon sådan information i de fall en tredjepartsleverantör används för betalning. 

Du är skyldig att hålla alla betaluppgifter, som till exempel din mailadress, korrekta och uppdaterade, vilket kan göras på ditt Konto.

Du samtycker till att betala inom den fastställda tiden för den betalningsmetod du väljer. Vi har rätt att stänga ditt konto och/eller stoppa leveransen av produkter tills du har betalat alla avgifter som du har ådragit dig. Betalning efter förfallodagen kan medföra förseningsavgifter och ränta enligt betalningsleverantörens villkor. 

Du samtycker till att vi kan debitera betalningar för automatiserade prenumerationsbeställningar utan ytterligare godkännande tills du säger upp ditt prenumerationsavtal.

Vårt ansvar

Vårt ansvar gentemot dig som kund regleras av konsumentköplagen (1990:932), distansavtalslagen (2005:59) och produktansvarslagen (1992:18). I den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag är vårt ansvar begränsat till direkta skador och vi ska under inga omständigheter vara ansvariga för indirekta, tillfälliga, särskilda skador, följdskador eller exemplariska skador, oavsett orsak och under någon teori om ansvar som uppstår till följd av eller i samband med dessa villkor. Detta ska inkludera, men inte vara begränsat till, förlust av vinst, goodwill eller företags rykte, förlust av data, kostnader för upphandling av ersättningsvaror eller tjänster eller annan immateriell förlust.

Garanti

Vi är ansvariga för eventuella fel som finns vid den tidpunkt då du mottar produkterna. Vi ansvarar inte för defekter som orsakats av dig, till exempel om du inte har följt instruktionerna eller om du har inte tagit väl hand om produkterna.

Fel

Produkterna anses vara defekta endast i enlighet med tillämplig lagstiftning, t.ex. den svenska konsumentköplagen (1990:932) och produktansvarslagen (1992:18). Produkter anses till exempel vara defekta i följande fall:

 • Den överensstämmer inte med vad vi har avtalat i detta avtal eller som annars följer av tillämplig lagstiftning.
 • Vi har inte informerat dig om detaljer om Produkten som vi känner till eller borde ha känt till och som du rimligen kunde förvänta dig att få information om, om denna underlåtenhet att informera kan antas ha påverkat ditt beslut om köpet.

Reklamation

Om du anser att Produkterna är felaktiga kan du reklamera dem genom att meddela oss via våra Kontaktuppgifter. Du måste reklamera inom en rimlig tid (inom två (2) månader anses alltid som rimlig tid) från den tidpunkt då du märkte eller borde ha märkt felet. Du kan inte reklamera fel som upptäcks senare än tre (3) år från inköpstillfället för Produkterna. Om reklamationen godkänns återbetalas du till samma betalmetod som användes vid köptillfället. Det kan ta upp till 10 arbetsdagar för återbetalningen att gå igenom.

Dina rättigheter vid fel i Produkterna

Vid fel har du rätt att:

 • Hålla inne betalning med ett belopp som är tillräckligt stort som säkerhet för ditt krav.
 • Begära en ny leverans, vilket innebär att du får andra motsvarande Produkter.
 • Säga upp avtalet, förutsatt att felet är av väsentlig betydelse för dig. Vi kan först välja att förse dig med andra motsvarande Produkter, förutsatt att detta sker inom rimlig tid.

Vi förbehåller oss rätten till eventuella fel på Hemsidan, t.ex. produktbeskrivningar, specifikationer, felaktiga priser, lagersaldon eller annan felaktig information. Vi förbehåller oss rätten att korrigera uppenbara fel och att när som helst ändra eller uppdatera informationen på Hemsidan i enlighet med detta.

Bilder eller andra visuella element på Hemsidan är endast avsedda för illustration och vi garanterar inte den exakta kvantiteten som visas eller produkternas exakta utseende, ursprung eller funktion. Se orderbekräftelsen för den exakta produktmängden för din beställda produkt eller dina beställda produkter.

Försening 

Ibland kan vi inte leverera Produkterna inom den avtalade tiden. Vid en betydande försening kan du (förutsatt att förseningen är betydande och inte har orsakats av dig):

 • Hålla inne betalningen eller begära återbetalning.
 • Säga upp avtalet.

Tredjepartstjänster

Ibland använder vi tjänster och/eller produkter från tredjepartsleverantörer. Dessa leverantörer agerar utanför vår kontroll och vi är inte ansvariga för eventuella skador som orsakats på grund av en handling eller en underlåtenhet som är hänförlig till sådan leverantör.

Fel och dröjsmål utanför vår kontroll (force majeure)

Vi ansvarar inte för dröjsmål och fel utanför vår kontroll. Om våra leverantörer hamnar i dröjsmål på grund av en händelse utanför vår kontroll, kommer vi att meddela dig om detta så snart som möjligt och vidta åtgärder för att minimera skadan av dröjsmålet. Om vi har uppfyllt detta ansvarar vi inte för fel och dröjsmål orsakade av händelsen, men om det finns risk för att ett väsentligt fel eller dröjsmål uppstår kan du kontakta oss för att avsluta avtalet och få en återbetalning för den del av Produkter som du har betalat för men inte fått.

Ångerrätt

Enligt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (distansavtalslagen) har du ångerrätt i fjorton (14) dagar, räknat från den dagen du tog emot Produkterna. Du har också rätt att ångra dig när det gäller en ändring av Prenumerationsmodellen.

För att utöva din ångerrätt måste du informera oss om att du ångrar köpet genom att lämna ett tydligt, skriftligt meddelande om detta via våra Kontaktuppgifter. Om du inte vill kontakta oss direkt via våra Kontaktuppgifter har du möjlighet att använda returformuläret som du hittar här: Konsumentverkets standardformulär.

För att uppfylla tidsfristen för ångerrätten räcker det med att du skickar in ditt skriftliga meddelande om att du vill utöva ångerrätten innan ångerfristen har löpt ut.

Om du är en konsument och du vill utöva din ångerrätt kommer vi att göra en återbetalning av alla betalningar vi mottagit av dig, förutsatt att Produkterna returneras i oförändrat skick utan onödigt dröjsmål och senast inom fjorton (14) dagar från det datum då vi mottagit ditt meddelande om att du ångrar avtalet. På grund av hygieniska skäl gäller ångerrätten inte om förseglingen av varan är bruten. I dessa fall gör vi ett prisavdrag som motsvarar värdet på varan i fråga. Återbetalningar kommer att göras med samma betalningsmetod som du använde vid det initiala betalningstillfället och hanteras så fort ditt ärende nått vår kundsupport. Därefter tar det upp till 10 arbetsdagar för återbetalningen att gå igenom.

Alla mottagna produkter som du vill ha återbetalning för måste returneras av dig. Produkter som du vill returnera ska returneras utan onödigt dröjsmål och under inga omständigheter senare än fjorton (14) kalenderdagar från den dag då vi informerades om ditt beslut att avbryta eller tills vi har fått bevis på att produkterna har skickats från dig, beroende på vilket som är det tidigaste.

Du returnerar Produkterna genom att följa instruktionerna som publiceras på Hemsidan.

Om du utövar din ångerrätt avseende en ändring av Prenumerationsmodellen kommer din Prenumeration att återgå till den senaste modellen som du hade före ändringen

Behandling av personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med Integritetspolicyn.

Immateriella rättigheter

Hemsidan ägs och administreras av The Every AB. Alla upphovsrätter, varumärken, varunamn, loggor och andra immateriella eller industriella rättigheter som innehas eller används av oss samt de som är inkluderade i våra Funktioner (inklusive titlar, grafiska bilder, ikoner, skript, källkoder osv.) är vår egen, eller annan licensgivares, egendom och får inte återskapas, distribueras, säljas, användas, ändras, kopieras, begränsas eller användas (helt eller delvis) utan vårt skriftliga samtycke. Inga immateriella rättigheter ska överföras till dig eller någon tredje part enligt dessa villkor eller på annat sätt i samband med din beställning av Produkterna eller annan användning av Funktionerna.

Respekt för vår egendom

Du får inte, oavsett ändamål, manipulera, försöka få obehörig åtkomst till, ändra, hacka, laga eller på annat sätt justera något av våra material, hårdvara, källkoder eller information.

Respekt för våra immateriella rättigheter

Produkter och annan information, inklusive alla tillhörande immateriella rättigheter, som tillhandahålls och tillgängliggörs av oss utgör vår exklusiva egendom. Du får inte använda vår exklusiva egendom i något kommersiellt syfte eller för annat ändamål utan vårt skriftliga samtycke.

Tillämplig lag

Svensk lag ska tillämpas på dessa Villkor och vårt rättsförhållande i övrigt.

Uppdrag

Vi har rätt att överlåta eller pantsätta alla våra rättigheter, inklusive betalningsanspråk och skyldigheter enligt dessa villkor, till tredje part utan begränsning.

Avskiljande

Om någon bestämmelse i dessa villkor anses vara ogiltig, eller av någon anledning icke verkställbar, ska detta inte påverka giltigheten av de återstående bestämmelserna.

Klagomål och tvister

Om du har några klagomål, vänligen kontakta vår support genom våra Kontaktuppgifter. Vi kommer alltid att i första hand försöka lösa dina klagomål genom diskussioner mellan dig och vår support. Vid händelse av ett klagomål eller en tvist har du dock alltid rätt att kontakta Allmänna reklamationsnämnden.

Tvist avseende tolkning och tillämpning av dessa Villkor ska lösas av Allmänna reklamationsnämnden (www.arn.se) eller av behörig domstol Du har även möjlighet att skicka ditt klagomål till EU:s plattform för tvistlösning online (ODR-plattformen). ODR-plattformen hittar du här: ec.europa.eu/consumers/odr.